हाम्रा सेवाहरु

अंग प्रत्यारोपणको लागि सिफारिश

आवश्यक कागजातहरु

१. बिरामी तथा दाताको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२. दाता तथा बिरामीबीचको नाता प्रमाणित कागजातको प्रतिलिपि
३. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिश पत्र
४. मेडिकल बोर्डको निर्णय
५. सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कन्सुलर सेवा विभागलाई सम्बोधन गरी पठाएको सिफारिश पत्र
६. दाता र विरामीको मंजुरिनामा

लाग्ने शुल्क/दस्तुर
निःशुल्क

सेवा प्रदान समय 
सोही दिन

कैफियत/आवश्यक फारामहरु
फारम डाउनलोड गर्नुहोस

विदेशबाट मृतकको शव झिकाउन

आवश्यक जानकारी

१. शब झिकाउनको लागि Online Legal Services मा Click गरेर Online फारम भर्ने
२. मृतक कार्यरत कम्पनीको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्ने
३. सम्भव भएसम्म मृतकको राहदानी (Passport) Scan Copy Upload गर्ने

Note 1: Online फारम बाहेक आवश्यक कागजात Upload गर्नको लागि Add Document मा Click गरेर Upload गर्ने
Note 2: साउदी अरबमा मृत्यु भएको खण्डमा यहाँ Click गरेर फारम Download गर्ने र Download गरेको फारम भरेर Scan गरी Upload गर्ने

खोजतलास / उद्धार सम्बन्धी कार्य

आवश्यक जानकारी

१. खोजतलास/उद्धारको लागि Online Legal Services मा Click गरेर Online फारम भर्ने 
२. व्यक्ति कार्यरत कम्पनीको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्ने 
३. सम्भव भएसम्म उद्धार गर्नुपर्ने व्यक्तिको राहदानीको(Passport) Scan Copy Upload गर्ने 
Note: Online फारम बाहेक आवश्यक कागजात Upload गर्नको लागि Add Document मा Click गरेर Upload गर्ने

क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन (घाइते/मृतक)

आवश्यक जानकारी

१. गा.वि.स. को Letterhead (लेटरहेड) मा यहाँ दिएको नमुना अनुसार नाता प्रमाणपत्र बनाउने 
* नाता प्रमाणपत्रको नमुनाका लागि यहाँ Click गर्नुहोस 
२. मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र गा.वि.स. को Letterhead (लेटरहेड) मा नेपाली र अंग्रेजी (English) दुवै भाषा भएको बनाउने 
३. नेपाली राजदूतावास (Nepal Embassy) बाट शब संग आएको मृत्युको कारण खुलाउने पत्र अनिवार्य ल्याउने 
४. नाता प्रमाणपत्रमा भएका प्रत्येक व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी र नाबालक भए जन्मदर्ता वा नाबालक परिचयपत्र अनिवार्य ल्याउने 
५. यदि मृतकको बुवा, आमाको मृत्यु भएको भएमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य ल्याउने 
६. नाता प्रमाणपत्र बनाउदा मृतकको बुवा, आमा, श्रीमती, छोरा, छोरी सहितको नाता प्रमाणपत्र बनाउने 
७. मृतक अविवाहित भएको भए अविवाहित प्रमाणपत्र गा.वि.स. बाट अनिवार्य बनाउने 
८. गा.वि.स. बाट बनाएको जुनसुकै प्रमाणपत्रको पछाडि जि.वि.स. का स्थानीय विकास अधिकारी वा प्रशासकीय अधिकृत बाट रुजु (Verify) गराउने 
९. व्यक्ति कार्यरत कम्पनीको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्ने 
१०. Power of Attorney(POA) अनिवार्य Download गरेर परिवारका सदस्यहरुले सहीछाप गरेपछि Scan गरि Upload गर्ने 
११. माथि उल्लेखित सबै कागजात Scan गरेर Upload गर्ने | Upload गर्दा Document Name मा कागजात अनुसारको नाम राख्ने 
१२. क्षतिपूर्तिको लागि Online Application Button मा Click गरि Online फारम भर्ने 
१३. सम्भब भए सम्म मृतकको राहदानी (Passport) Scan गरि Upload गर्ने 
Note: Online फारम भरेर सक्कल कागजात सहित कन्सुलर सेवा विभागमा आएर उक्त कागजातहरु बुझाउने 
Note: कागजात Upload गर्नका लागि Add Document मा Click गरेर Upload गर्ने 
Note: यहाँ Click गरि Power of Attorney(POA) Download गर्ने र Download गरेको Document भरेर Scan गरि Upload गर्ने

Note: साउदीमा मृत्यु भएको भए यहाँ Click गरि Power of Attorney(POA) Download गर्ने र Download गरेको Document भरेर Scan गरि Upload गर्ने

भारतीय र अन्य देशका राजदूतावासमा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न सिफारिश गर्ने कार्य

आवश्यक कागजातहरु

१. शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२. निवेदक र प्रमाणपत्रवालाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा नाम फरक भएको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिशपत्र

लाग्ने शुल्क/दस्तुर
प्रति कागजात रु २००।–

लाग्ने समयावधि
सोही दिन

भारतीय र अन्य देशको Police Clearance का लागि सिफारिश गर्ने कार्य

आवश्यक कागजातहरु

१. सम्बन्धित देशमा बसेको अवधी खुल्ने कागजात
२. निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि
३. प्रमाणपत्र र नागरिकतामा नाम फरक परेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिशपत्र

लाग्ने शुल्क/दस्तुर
प्रति कागजात रु २००।–

लाग्ने समयावधि
सोही दिन

भारतीय र अन्य देशको सवारी चालक अनुमती पत्र (लाईसेन्स) प्रमाणीकरणका लागि सिफारिश गर्ने कार्य

आवश्यक कागजातहरु

१. सम्बन्धित देशबाट प्राप्त सवारी चालक अनुमतीपत्रको प्रतिलिपि
२. निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. सवारी चालक अनुमतिपत्र र नागरिकतामा नाम फरक परेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दुवै नाम एउटै हो भन्ने सिफारिशपत्र

लाग्ने शुल्क/दस्तुर
प्रति कागजात रु २००।–

लाग्ने समयावधि
सोही दिन

कैफियत/आवश्यक फारामहरु
फारम डाउनलोड गर्नुहोस

विभिन्न आयोजना/उद्योग तथा नेपाली सेनाको लागि भारतबाट आयात गरिने विष्फोटक पदार्थ तथा रसायन सम्बन्धमा सिफारिश गर्ने कार्य

आवश्यक कागजातहरु

१. नेपाली सेनाको हकमा निर्णयको प्रतिलिपि र सिफारिश पत्र ।
२. अन्यको हकमा गृह मन्त्रालयको सिफारिश पत्र ।

लाग्ने शुल्क/दस्तुर
नेपाली सेनाको लागि नि:शुल्क र अन्यको हकमा रु. २००/–

लाग्ने समयावधि
सोही दिन

कैफियत/आवश्यक फारामहरु
फारम डाउनलोड गर्नुहोस

नेपाली नम्वर प्लेटका सवारी साधनलाई भारतमा आवत जावत गर्न Vehicle Permit को सिफारिश गर्ने कार्य

आवश्यक कागजातहरु

१. सरकारी सवारी साधन भए सम्बन्धित सरकारी निकायको सिफारिश तथा व्यक्तिगत सवारी साधन भए सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

लाग्ने शुल्क/दस्तुर
सरकारी सवारी साधन भए नि : शुल्क र अन्यको हकमा रु २००/–

लाग्ने समयावधि
सोही दिन

कैफियत/आवश्यक फारामहरु
फारम डाउनलोड गर्नुहोस

नेपाली चलचित्र भारत लगी प्रोसेसिङ्ग/छायाँकन तथा प्रदर्शन गर्नका लागि सिफारिश गर्ने कार्य

आवश्यक कागजातहरु

१. चलचित्र विकास वोर्डको सिफारिश पत्र

लाग्ने शुल्क/दस्तुर
रु २००/–

लाग्ने समयावधि
सोही दिन

कैफियत/आवश्यक फारामहरु
फारम डाउनलोड गर्नुहोस

नेपाली नागरिकता परित्याग सम्बन्धी सहजिकरण गर्ने कार्य

आवश्यक कागजातहरु

नेपाली नियोगहरु मार्फत निवेदन प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा हात हतियार शाखामा पठाइने र सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय हुँदै पुनः प्राप्त हुने जवाफ अनुसार सम्वन्धित नियोगमा पत्राचार हुने |

अधिकृत वारेशनामाको आधिकारिकता सम्बन्धमा गर्ने कार्य

आवश्यक जानकारी

१. सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको पत्र, बिदेशस्थित नेपाली नियोगबाट जारी भएको अधिकृत वारेशनामा र जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा)  
२. अधिकृत वारेशनामा लिने व्यक्ति स्वयं कन्सुलर सेवा विभागमा नागरिकता, सक्कल अधिकृत वारेशनामा र जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) सहित उपस्थित भए मात्र आधिकारिकताको जवाफ दिइनेछ

कूटनैतिक परिचयपत्र

सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने कागजात/पुर्याउनुपर्ने प्रकृया

सम्बन्धित नियोग तथा अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुको अनुरोध सहितको पत्र, फोटो, भिसाको प्रतिलिपि

लाग्ने शुल्क/दस्तुर

निःशुल्क

लाग्ने समयावधि

एक हप्ता

कैफियत/आवश्यक फारामहरु

फारम डाउनलोड गर्नुहोस