हाम्रा सेवाहरु

सरकारी मनोनयनमा भिसा सिफारिश

सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने कागजात/पुर्याउनुपर्ने प्रकृया
सेवाग्राहीले अनिवार्य रुपमा अनलाइन फारम भर्ने
सम्बन्धित मन्त्रालयको पत्र, निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, निमन्त्रणा पत्र र राहदानी ( कुटनैतिक/अफिसियल राहदानी पाउने हैसियतका व्यक्तिले सोही राहदानी नै पेश गर्नु पर्ने)

लाग्ने समयावधि
सोही दिन वा भोलि पल्ट ।

कूटनैतिक परिचयपत्र

सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने कागजात/पुर्याउनुपर्ने प्रकृया

सम्बन्धित नियोग तथा अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुको अनुरोध सहितको पत्र, फोटो, भिसाको प्रतिलिपि

लाग्ने शुल्क/दस्तुर

निःशुल्क

लाग्ने समयावधि

एक हप्ता

कैफियत/आवश्यक फारामहरु

फारम डाउनलोड गर्नुहोस